Användaravtal Stella Sleep


Stella Sleep Användaravtal

Stella Sleep Användaravtal - uppdaterat 25 November 2023

Artikel 1. Villkor, avtal m.m.
1.1. Detta användaravtal ("Avtal") ingås av och mellan den fysiska och/eller juridiska personen ("Användare") som besöker www.stellasleep.com (webbplatsen) eller laddar ner Stella Sleep-mobilapplikationen ("Applikationen") och/eller använder webbplatsen eller applikationen (användning av "Tjänsterna") samt The Saga Sleeping Technologies AB-företaget ("Företaget") registrerat på adressen Triangeln 11, 272 38 Brantevik, Sverige och reglerar användningsvillkoren och parternas rättigheter och skyldigheter.

1.2. Genom att ladda ner applikationen och/eller besöka webbplatsen och/eller använda tjänsterna anses användaren ha accepterat villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Villkoren och bestämmelserna i detta avtal inkluderar integritetspolicyn, cookiepolicyn och eventuella andra ytterligare villkor eller policys som kan gälla för någon eller alla företagets tjänster. Läs detta avtal och alla andra tillämpliga policydokument noggrant. Där ytterligare villkor eller policys gäller kommer företaget att uppdatera dessa villkor för att inkludera dem. Om det uppstår konflikter mellan ytterligare villkor eller policys och dessa villkor, ska dessa villkor ha företräde.

1.3. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan företaget och användaren angående applikationen, webbplatsen, tjänsterna och eventuellt prenumerationen som användaren kan ta och upphäver alla tidigare avtal. Användaren erkänner att de har ingått detta avtal utan att förlita sig på några löften eller uttalanden som inte framgår av dessa villkor.

1.4. Efter att dessa villkor har upphört att gälla kommer de bestämmelser i dessa villkor som antingen uttryckligen eller av sin natur måste fortsätta att gälla efter avslutningen att överleva avslutningen av villkoren.

1.5. Om någon del av dessa villkor anses vara olaglig eller ogiltig kommer den återstående delen att fortsätta att gälla fullt ut.

1.6. "Personlig information" eller "Personuppgifter" avser all information som kan användas för att personligen identifiera användaren, inklusive information som användaren ger företaget när användaren går med/laddar ner/registrerar/besöker webbplatsen eller applikationen (till exempel namn, e-postadress, fysisk adress) och all information som företaget samlar in när användaren använder applikationen, webbplatsen eller tjänsterna.
"Tjänst" eller "Tjänster" avser de produkter och tjänster som tillhandahålls av Saga Sleeping Technologies AB, inklusive applikationen, webbplatserna och eventuella andra online-, offline- och/eller mobila produkter och tjänster på eller via någon plattform eller teknologi.

1.7. Orden "inkluderar" eller "inklusive" ska tolkas utan begränsning till de ord som följer.

Artikel 2. Företagets rättigheter och skyldigheter
2.1. Företaget ska tillhandahålla användare som laddar ner applikationen eller använder webbplatsen rådgivande information och övningar om området sömn och att somna. Informationen och innehållet som tillhandahålls av företaget ska ha en rådgivande och informativ karaktär, där företaget inte hålls ansvarigt för användningen av applikationen, webbplatsen eller tjänsterna, omfattningen av innehållet eller användningen av rekommendationer och övningar. Företaget tillhandahåller tjänsterna "i befintligt skick". Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor gör varken företaget eller dess dotterbolag eller affilierade några specifika löften om applikationen eller tjänsterna. Till exempel gör företaget inga åtaganden om innehållet i applikationen, webbplatsen eller tjänsterna, applikationens, webbplatsens eller tjänsternas specifika funktioner eller deras noggrannhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller förmåga att uppfylla användarens behov. Företaget garanterar inte att tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller att de alltid kommer att vara tillgängliga. Företaget kan inte garantera att tjänsterna kommer att vara fria från buggar eller virus eller aldrig vara felaktiga.

2.2. När det är tillåtet enligt lag har företaget inget ansvar att betala användaren kompensation för ekonomisk förlust, indirekt förlust, förlorad eller korrumperad information eller någon förlust som inte kunde förväntas rimligen. Företaget kommer inte att ansvara gentemot användaren för förluster som användaren kan lida om de har använt appen för affärssyften.

2.3. Företaget utesluter inte eller begränsar sin ansvarighet för dödsfall eller personskador som orsakats av företagets vårdslöshet, för bedrägeri eller något annat ansvar som svensk eller annan tillämplig lag inte tillåter företaget att utesluta eller begränsa.

2.4. I den utsträckning som är tillåten enligt lag, erkänner användaren att deras enda åtgärd med avseende på eventuella problem eller missnöje med applikationen, webbplatsen eller tjänsten eller dess in

nehåll är att sluta använda applikationen, webbplatsen eller tjänsten eller sådant innehåll och avinstallera applikationen. Vissa jurisdiktioner ger vissa garantier, såsom underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-kränkning. Observera dock att företaget tillhandahåller applikationen enligt svensk lag. Saga Sleeping Technologies och dess dotterbolag, licensgivare och licenshavare friskriver sig från alla garantier och villkor (uttryckliga eller underförstådda) i den utsträckning som är tillåten enligt lag.

2.5. Om användaren använder appen för personligt bruk begränsar inget i dessa villkor användarens lagliga rättigheter som inte kan avstås genom avtal.

2.6. Företaget ansvarar inte för avbrott eller driftstopp i applikationen eller på webbplatsen eller tjänsterna som uppstår på grund av force majeure, anslutningsproblem, internetavbrott, leverantörer, tredje parter, etc. Företaget ansvarar inte för avbrott eller driftstopp i applikationen eller på webbplatsen eller tjänsterna som uppstår på grund av ändringar i tekniska specifikationer, produktfunktioner eller uppdateringar.

2.7. Företaget kan automatiskt ladda ner programuppdateringar till användarens enheter för att förbättra, reparera eller modifiera tjänsterna eller applikationen. Om möjligt kommer företaget att ge användaren ett val om att installera uppdateringen. I vissa fall (till exempel när det finns säkerhetsrisker) kan företaget kräva att användaren installerar den uppdaterade versionen av applikationen och accepterar nya villkor innan användaren kan fortsätta använda applikationen. Förutom företagets övriga rättigheter kan företaget även sluta att tillhandahålla applikationen, webbplatsen eller tjänsten till användaren eller lägga till eller skapa nya begränsningar för applikationen eller tjänsterna. Om applikationen avslutas kommer företaget, om det är rimligt möjligt, att ge användaren förvarning.

2.8. Applikationen är endast avsedd för privat och personligt bruk. Om företaget fastställer att applikationen eller webbplatsen har använts utanför dess avsedda ändamål kan företaget avsluta, suspendera eller permanent avsluta sådana användares medlemskap. Användaren accepterar, förklarar och åtar sig att inte kräva någon ersättning under något namn om sådana konsekvenser inträffar.

2.9. De köpaktiviteter som genomförs inom applikationen eller på webbplatsen kommer omedelbart att skickas till användarens mobila enhet. Användaren kan bli ombedd att ansluta till internet för att få tillgång till Applikationsbutiken eller Google Play Store-applikationer. Beroende på typen av mobil enhet och användning av Applikationsbutiken eller Google Play Store tillämpas allmänna villkor och bestämmelser för Applikationsbutiken eller Google Play Store.

2.10. De priser som erbjuds för inköp inom applikationen kommer att vara giltiga vid tidpunkten för inlämning. Företagets rättighet att ändra dessa priser ensidigt, utan meddelande, när som helst, förbehålles dock.

2.11. Företaget kan i framtiden begära viss personlig information (namn, ålder, kön, e-post etc.) och be användare att delta i enkäter för att kunna erbjuda högkvalitativ service. Informationen som lagras på företagets servrar och datorer kan användas för företagets initiativ, som periodiska kampanjer och speciella kundspecifika erbjudanden, samt för kundklassificeringsprocesser som hjälper till att undvika oönskad e-post.

2.12. Detta avtal ska utgöra bevis för lösningen av tvister i enlighet med svensk civilprocesslag. Användarna samtycker härmed till att avtalen ska registreras och bevaras för bevis- och tillgänglighetsändamål.

Artikel 3. Användarens rättigheter och skyldigheter
3.1. Användaren ansvarar för att lämna in begärd personlig information fullständigt och korrekt och för att uppdatera den nämnda informationen vid behov. Konsekvenserna av att lämna ofullständig och felaktig personlig information åligger användaren.

3.2. Genom att ladda ner applikationen, skapa ett konto eller köpa en prenumeration till applikationen ("Prenumeration") förklarar och accepterar användaren att vara över majoritetsåldern i användarens provins eller territorium. Användare under majoritetsåldern anses ha erhållit sitt uttryckliga samtycke från sina föräldrar eller legala vårdnadshavare angående avtalet. Om användaren tror att företaget kan ha personlig information om ett barn som inte har fått föräldrarnas samtycke, vänligen kontakta oss på info@stellasleep.com. Företaget förbehåller sig rätten att avbryta eventuell prenumeration som inte har köpts av kontoinnehavaren.

3.3. Användaren accepterar och förklarar att Applikationen i huvudsak fungerar via internetanslutning; videor, foton, grafik, skriftligt material eller media som ingår i Applikationen visas via internetanslutning; internetanvändningsavgifter kommer att debiteras av användarens trådlösa nätverk eller mobila internetpaket och Företaget har ingen representation eller ansvar angående de avgifter som tas ut för internetanvändning och Användaren är informerad om detta. Stella tillhandahåller gott om nedladdningsbart innehåll, som sedan kan avnjutas på den använda smarttelefonen i offline-läge.

3.4. Användaren accepterar och förklarar att alla konton som registrerats hos Företaget eller i något av Företagets produkter eller tjänster, skapas enbart för Användaren och Användarens barn (eller ett barn som Användaren är den juridiska vårdnadshavaren för) och inte för någon annan utan tillstånd. Användaren kommer inte att dela sitt kontolösenord eller låta någon annan få tillgång till sitt konto eller göra något som kan äventyra säkerheten för Användarens konto. Användaren accepterar att de inte får överföra sitt konto till någon annan utan att först få skriftligt tillstånd från Företaget. Om Företaget stänger av Användarens konto och prenumeration på grund av att Användaren har brutit mot reglerna som anges i villkoren, har Användaren inte rätt till ett annat konto eller prenumeration. Om Företaget inaktiverar Användarens konto eller prenumeration accepterar Användaren att de inte får skapa ett nytt utan skriftligt tillstånd från Företaget.

3.5. Denna Applikation och Webbplats har utarbetats under förutsättning att Användaren har genomsnittlig hälsa och medicinskt tillstånd, och innehållet är inte anpassat till Användaren i detta avseende. Därför är Företaget inte ansvarigt för några konsekvenser som uppstår på grund av Användarens medicinska tillstånd.

3.6. Applikationen, Webbplatsen och Tjänsterna ger inte medicinska råd. Innehållet på alla kanaler som är kopplade till Applikationen och Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, bilder, länkar och andra material, är endast avsett för informationsändamål. Innehållet är inte avsett att vara ett substitut för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling och utgör inte medicinsk eller annan professionell rådgivning. Applikationen rekommenderar eller stöder inte några specifika tester, läkare, produkter, procedurer, åsikter eller annan information som kan nämnas på Webbplatsen, i Applikationen eller Tjänsterna. Förlitanse på någon information som tillhandahålls här är enbart på egen risk. Informationen som tillhandahålls på Företagets kanaler, inklusive stellasleep.com, är utformad för att stödja, inte ersätta, förhållandet som finns mellan Användaren och deras läkare. Försumma aldrig professionell medicinsk rådgivning eller försena att söka den på grund av något du har läst eller sett på Företagets Webbplats/Applikation/Tjänster.

3.7. Webbplatsen, Applikationen och Tjänsterna tillhandahåller ingen diagnos eller behandling för medicinska tillstånd, såsom sömnlöshet. Användaren förklarar och accepterar att ingen av programmen eller innehållet i Applikationen kan ersätta något program, medicinering eller ingripande som föreskrivs av en läkare, och att användning av alla program eller innehåll inom Applikationen endast är ett råd, och deras användning är Användarens eget ansvar och beslut. Företaget ska inte vara ansvarigt på något sätt som är relaterat till det program som valts och övats av Användaren.

3.8. Innan Användaren använder Applikationen ska Användaren rådfråga en läkare angående eventuella medicinska problem de kan ha, och i linje med läkarens riktlinjer, besluta om de ska använda Applikationen.

3.9. Användaren får inte använda Applikationen om Användaren har något medicinskt problem eller risk. Användaren ska använda innehållet med försiktighet och enligt rekommendationerna.

3.10. Även om varje ansträngning har gjorts för att erbjuda aktuell, korrekt och tydligt uttryckt information på Företagets kanaler (Webbplats, Applikation och Tjänster), gör Företaget och dess auktoriserade agenter och entreprenörer inga uttalanden eller garantier om kvalitet, innehåll, fullständighet, lämplighet, adekvans, sekvens, noggrannhet eller aktuellhet hos denna information. Dessutom har innehållet på Webbplatsen, i Applikationen och Tjänsterna sammanställts av Företagets personal från olika källor och kan ändras utan meddelande till Användaren. Tjänsterna, informationen och datan som är tillgängliga på Webbplatsen/Applikationen/Tjänsterna tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag. Företaget och dess agenter gör inga uttalanden eller garantier angående villkoret eller funktionaliteten hos Webbplatsen, Applikationen eller Tjänsterna, deras lämplighet för användning eller att någon av Företagets tjän

ster kommer att vara oavbrutna eller felfria. Företaget reserverar sig även rätten att tillfälligt eller permanent avbryta sin Webbplats, Applikation, någon sida, innehåll eller funktionalitet när som helst och utan meddelande.

3.11. I enlighet med integritetspolicyn som beskrivs nedan, accepterar Användaren ansvaret för att hålla personlig information komplett, korrekt och uppdaterad. Användaren kan när som helst begära att personlig information som Företaget har sparat tas bort. Efter Användarens samtycke kan Företaget alltid skicka meddelanden, påminnelser och elektroniska mejl till Användaren.

3.12. Både under avtalsperioden och efter dess upphörande kan Företaget, dess dotterbolag eller tredjeparts affärspartners, inom ramen för Användarens samtycke och utan föregående godkännande från Användaren, skicka meddelanden med information, marknadsföring och/eller kommersiella ändamål via kommersiella elektroniska meddelanden eller andra kommunikationsmedel med marknadsförings- och reklamändamål såsom automatiska uppringningssystem, fax, elektronisk post eller kortmeddelanden. Användaren kan skicka sin begäran om att avsluta detta system till Företaget genom att skicka e-post till info@stellasleep.com eller till en annan adress som Företaget kommer att dela med sig av i framtiden.

3.13. Informationen som har matats in i systemet av Användaren kan endast ändras genom en begäran från Användaren.

3.14. Genom tjänsterna i applikationen kan Användaren köpa vissa varor eller extra funktioner som är utformade för att förbättra prestandan hos tjänsterna.

3.15. Användaren har rätt att när som helst få tillgång till, spela in och använda detta avtal vid tvistfall.


Artikel 4. Särskilda Erbjudanden

4.1. Företaget kan från tid till annan tillhandahålla och organisera olika kampanjer såsom rabatter, gåvor, erbjudanden eller specialerbjudanden till förmån för Användarna via Webbplatsen eller Applikationen. Alla villkor för kampanjer kommer att regleras av Företaget.

4.2. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i kampanjernas innehåll och särskilda erbjudanden och att avbryta rätten att genomföra kampanjer och särskilda erbjudanden i förväg och utan föregående meddelande.

Artikel 5. Användarens Ångerrätt
5.1. Följande ångerrätt är endast tillämplig på fysiska och/eller juridiska personer som kvalificerar sig som konsumenter och som inte agerar i kommersiella eller professionella syften.

5.2. Eftersom Applikationen laddas ner direkt av Användaren över internet har Användaren rätt att ångra sig när som helst genom att lämna Applikationen eller radera Applikationen från den mobila enheten.

5.3. De allmänna villkoren för Applikationsbutiken eller Google Play-butiken ska tillämpas på rätten att ångra in-app-köp som genomförs därefter. Företaget förbehåller sig rätten att debitera eller inte återbetala betalningar för eventuella köpta tjänster av Användaren.

Artikel 6. Betalningar
6.1. Nedladdningen av Applikationen är kostnadsfri; separat godkännande ska erhållas för försäljningspriserna, inklusive alla skatter, för in-app-köp. Användaren förklarar och accepterar härmed att Företaget ensidigt kan ändra Applikationspriset, in-app-priserna, kampanjer och paket när som helst, och att Användaren regelbundet ska kontrollera uppdateringen och Applikationsinformationen som är relaterad till ändringarna.

6.2. Användaren accepterar att ingen avgift återbetalas på något sätt. Användaren accepterar att prenumerationen börjar så snart Användaren har köpt den.

6.3. Betalda tjänster (de "Betald Tjänsterna"): Vissa tjänster från Företaget kan vara föremål för betalning nu eller i framtiden. Alla betalningsvillkor som presenteras för Användaren i processen att använda eller registrera sig för en Betald Tjänst anses ingå i detta Avtal.

6.4. Fakturering: Företaget använder en tredjepartsbetalningsprocessor (den "Betalningsprocessorn") för att fakturera Användare via ett betalningskonto ("Faktureringskonto") för användningen av de Betald Tjänsterna. Bearbetningen av betalningar kommer att omfattas av villkoren, förutsättningarna och integritetspolicyn hos Betalningsprocessorn i tillägg till detta Avtal. Företaget är inte ansvarigt för eventuella skador som orsakas av Betalningsprocessorn. Genom att välja att använda de Betald Tjänsterna godkänner Användaren att betala Företaget, genom Betalningsprocessorn, alla avgifter till de priser som då gäller för användningen av sådana Betald Tjänst i enlighet med de tillämpliga betalningsvillkoren och bemyndigar Företaget, genom Betalningsprocessorn, att debitera Användarens valda betalningsmetod. Företaget förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller misstag som det begår även om det redan har begärt eller mottagit betalning. Prenumerationsplaner inkluderar moms eller motsvarande lokal försäljningsskatt. Företaget kan ändra priset för en prenumeration när som helst och kommer att försöka meddela Användaren om dessa ändringar innan de träder i kraft. För befintliga prenumerationer kommer eventuella ändringar som Företaget gör att träda i kraft i början av den nästa prenumerationsförnyelseperioden efter prisändringen. Användaren anses ha godkänt det nya priset om Användaren fortsätter att använda Applikationen efter prisändringen. Om Användaren inte godkänner prisändringen är Användaren ansvarig för att avsluta prenumerationen innan ändringen träder i kraft.

6.5. Betalningsmetod: Betalningsvillkoren kommer att baseras på Användarens betalningsmetod och kan bestämmas av avtalen mellan dem och finansinstitutet, kreditkortsutfärdaren eller annan leverantör av den valda betalningsmetoden. Om Företaget, genom Betalningsprocessorn, inte får betalning från Användaren, samtycker Användaren att betala alla belopp som är förfallna på hans Faktureringskonto på första begäran.

6.6. Återkommande Fakturering: Vissa av de Betald Tjänsterna kan bestå av en inledande period, för vilken det finns en engångsavgift, följt av automatiska återkommande periodavgifter som överenskommits av Användaren. Genom att välja ett återkommande betalningsplan accepterar Användaren att sådana tjänster har en funktion för inledande och återkommande betalning och accepterar ansvaret för alla återkommande avgifter före uppsägning. Efter Användarens initiala betalningsgodkännande kan Företaget förnya periodiska betalningar (månadsvis osv.) till Användaren utan behov av nytt godkännande. Om

Användaren vill ändra sin prenumeration måste denne säga upp sin nuvarande prenumerationsplan och köpa en ny.

6.7. Aktuell Information Krävs: Användaren måste tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information för sitt Faktureringskonto (t.ex. ändring av faktureringsadress, kreditkortsnummer eller kreditkorts utgångsdatum). Användaren måste snarast meddela Företaget eller dess Betalningsprocessorn om hans Betalningsmetod avbryts (t.ex. på grund av förlust eller stöld) eller om han blir medveten om en potentiell säkerhetsrisk, såsom en obehörig avslöjande eller användning av hans användarnamn eller lösenord. Ändringar av sådan information kan göras på Applikationsbutikens eller Google Play-butikens säkerhetssida beroende på köp. Användaren samtycker till att om Användaren underlåter att tillhandahålla någon av dessa uppgifter kan Företaget fortsätta att debitera honom för användning av Betald Tjänsterna under hans Faktureringskonto om inte Användaren har sagt upp sina Betald Tjänsterna enligt ovan.

6.8. Ändringar i Godkänt Belopp: Om beloppet som ska debiteras på Användarens Faktureringskonto varierar från det belopp som Användaren har förhandsauktoriserat (utom på grund av införande eller ändring av beloppet för skatter), har Användaren rätt att få meddelande om det belopp som ska debiteras och datumet för debiteringen före den schemalagda transaktionsdagen. Avtalets villkor mellan Användaren och hans betalningsleverantör kommer att tillämpas på Betalningsmetoden. Användaren samtycker till att Företaget kan samla in de belopp som debiteras och lämna in dem som en eller flera samlade debiteringar under eller i slutet av varje faktureringscykel.

6.9. Bekräftelse av Bemyndigande: Användarens icke-uppsägning eller fortsatta användning av en Betald Tjänst bekräftar att Företaget är bemyndigat att debitera Användarens Betalningsmetod för den Betald Tjänsten. Företaget kan skicka in dessa avgifter för betalning och Användaren blir ansvarig för sådana avgifter. Detta upphäver inte Företagets rätt att söka betalning direkt från Användaren.

6.10. Gratis Provperioder och Andra Kampanjer: Alla gratis provperioder eller andra kampanjer som ger tillgång till en Betald Tjänst måste användas inom den angivna provperioden. Längden på en gratis provperiod kan ändras. Användaren kan endast lösa in ett gratis proverbjudande en gång. Användaren måste sluta använda en Betald Tjänst innan provperiodens slut för att undvika att bli debiterad för den Betald Tjänst. Om Användaren avslutar sin prenumeration innan provperiodens slut och oavsiktligt debiteras för en Betald Tjänst bör Användaren kontakta Företaget på info@stellasleep.com. Om Användaren försöker lösa in ett gratis prov efter att tidigare haft ett sådant kommer betalning för hela prenumerationen att tas omedelbart. Företaget kommer att besluta om Användaren är berättigad att få eller använda en kampanj. Företaget kan ändra eller dra tillbaka kampanjen när som helst, med eller utan meddelande och utan något ansvar, i den utsträckning som lagen tillåter. Förutom dessa Villkor gäller följande villkor för kampanjer:
- En kupong eller kampanjkod kan endast användas en gång.
- Användaren kan bara lösa in en kupong eller kampanjkod åt gången.
- Kupong- eller kampanjkoder kan inte överföras eller tilldelas till någon annan.
- Om inte annat anges, kan kupongkoder och/eller rabatterbjudanden inte användas tillsammans med något annat erbjudande och gäller inte för några andra varumärken eller produkter från Saga sleeping technologies AB. Eventuella återbetalningar kommer att ta hänsyn till den rabatt som tillämpats som en del av erbjudandet eller kampanjen. Erbjudanden eller kampanjer är endast giltiga fram till det datum som anges av Företaget. Företaget förbehåller sig rätten att neka att acceptera rabatter där, enligt dess skäl, en kampanjkod eller rabatt är ogiltig eller är föremål för bedräglig verksamhet.


Artikel 7. Tvistlösning

7.1. Alla typer av tvister som uppstår från detta Avtal ska lösas av Stockholms/Sveriges domstolar och verkställighetskontor. Användare som kvalificerar sig som konsumenter och som inte agerar i kommersiella eller professionella syften kan ansöka om tvister i konsumentdomstolar.

7.2. För återbetalningar eller tvister avseende fakturering, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@stellasleep.com.

Artikel 8. Licenser
8.1. Användaren accepterar och förklarar att genom att skicka användarinformation via tjänsterna ska denne bevilja Företaget en världsomfattande, avgiftsfri, evig och obegränsad licens att använda sådan information.

Artikel 9. Upphovsrättsliga Rättigheter och Deras Skydd
9.1. Programvarans upphovsrättsliga rättigheter tillhör Företaget. Tjänsternas struktur, ordning och kod utgör värdefulla upphovsrättsliga rättigheter som tillhör Företaget och dess leverantörer. Programvaran skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal. Innehåll på Företagets tjänster kan vara skyddat av upphovsrätter, varumärken, tjänstemärken, patent eller andra äganderättsliga rättigheter och lagar. Företaget ger Användaren en personlig, återkallelig, icke-överförbar, icke-underlicensierbar och icke-exklusiv licens att använda Applikationen, Webbplatsen eller Tjänsterna på Användarens enhet i enlighet med dessa Villkor. Denna licens är endast för ändamålet att möjliggöra för Användaren att använda och dra nytta av fördelarna med Applikationen, Webbplatsen och Tjänsterna på det sätt som tillåts enligt dessa Villkor. Användaren erhåller inga andra rättigheter eller intressen i Tjänsterna eller i Företagets tillgångar, såvida det inte uttryckligen anges i detta Avtal.
Såvida det inte uttryckligen anges här, ger detta Avtal inte Användaren några upphovsrättsliga rättigheter, och Företaget behåller alla sina rättigheter som inte har uttryckligen beviljats.

9.2. Om Användaren skickar några rekommendationer, kommentarer, idéer eller förslag till Företaget kommer Användaren inte att bli betald eller belönad för dem, och Företaget kan använda dem på vilket sätt Företaget önskar.
Om Användaren skickar några idéer, förslag, förslag eller dokument till Företaget (tillsammans "Bidrag") godkänner Användaren följande: (i) deras Bidrag innehåller inte konfidentiell eller äganderättslig information; (ii) Företaget är inte bundet av någon tystnadsplikt avseende dessa Bidrag; (iii) Företaget kan ha något liknande Bidrag redan under utveckling eller övervägande; (iv) Företaget kan använda eller avslöja (eller inte) sådana Bidrag för vilket ändamål som helst på vilket sätt som helst; (v) Användarens Bidrag blir automatiskt Företagets egendom utan någon skyldighet från Företaget gentemot Användaren; och (vi) om inte annat särskilt överenskommet med Företaget skriftligen, har Användaren inte rätt till någon betalning, ersättning eller återbetalning av något slag från Företaget under några omständigheter.

Artikel 10. Regler för användning av Applikationen
10.1. Användaren måste följa dessa Villkor när de använder Applikationen. Användaren kommer inte att använda Applikationen på något sätt: (i) som bryter mot någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning; eller (ii) som är olaglig, bedräglig eller vilseledande. Användaren kommer inte att använda Applikationen för kommersiella ändamål utan Företagets föregående skriftliga tillstånd. Användaren kommer endast att ladda ner Applikationen för personligt bruk och kommer inte att sälja eller överföra Applikationen till en tredje part (förutom Användarens barn eller ett barn som Användaren är laglig vårdnadshavare till, enligt ovan). Användaren kommer inte att utge sig för att vara någon annan person

eller organisation. Användaren kommer inte att skapa mer än ett konto utan Företagets föregående skriftliga samtycke. Om inte annat uttryckligen tillåts enligt tillämplig lag eller auktoriseras av Företaget, kommer Användaren inte att använda, distribuera, reproducera, modifiera, kopiera, anpassa, publicera, översätta, skapa bearbetade verk från, hyra ut, sälja, offentligt framföra eller offentligt visa någon del av vår Applikation, Tjänster eller medföljande plattform eller programvara, och Användaren får inte heller dekompilera, disassemblera eller försöka extrahera källkoden för den plattformen eller programvaran. Användaren får inte kränka Företagets eller någon tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter. Användaren kommer inte att vidta några åtgärder på Företagets Tjänster, inklusive Applikationen, som kränker eller bryter mot någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen. Användaren kommer inte att skicka eller på annat sätt publicera obehörig kommersiell kommunikation (t.ex. skräppost) via Applikationen. Användaren kommer inte att samla in användares innehåll eller information, begära inloggningsinformation eller få åtkomst till ett konto som tillhör någon annan. Användaren kommer inte att missbruka Applikationen. Till exempel kommer Användaren inte att störa Applikationen eller försöka få åtkomst till den genom att använda ett annat sätt än gränssnittet och instruktionerna som Företaget tillhandahåller, såsom att använda automatiska medel (inklusive insamlande bots, robotar, spindlar eller skrapor) utan Företagets skriftliga tillstånd. Användaren kommer inte att göra något som kan störa, inaktivera, överbelasta eller skada Applikationens korrekta funktion, såsom en förnekelse av tjänst-attack. Användaren kommer inte att ladda upp virus eller annan skadlig kod. Användaren kommer inte att använda Applikationen för något som är kränkande eller inte följer Företagets innehållsstandarder. Användaren kommer inte att underlätta eller uppmuntra några överträdelser av dessa Villkor. Följande innehållsstandarder gäller för Användarens användning av Applikationen, inklusive allt innehåll som Användaren lägger upp som en del av våra Tjänster (om det är tillämpligt): allt innehåll måste vara korrekt, ärligt (där Användaren framför en åsikt) och följa alla tillämpliga lagar och regler. Användaren kommer inte att mobba, skrämma eller trakassera någon användare eller någon av Företagets personal. Användaren kommer inte att agera på ett sätt, använda Applikationen på något sätt eller publicera något innehåll som är hatfullt, hotande, förtalande, pornografiskt, obscen eller diskriminerande; främjar våld; innehåller grafiskt eller frivilligt våld eller är på annat sätt stötande eller anstötligt. Om Användaren bryter mot någon av ovanstående regler, eller om Företaget undersöker misstänkt ohederlighet, kan Företaget suspendera eller sluta tillhandahålla Applikationen till Användaren eller stänga Användarens konto och prenumeration omedelbart. Företaget kan vägra användning av Tjänsterna eller Applikationen utan att ange skäl. 10.2. Om användaren missbrukar Applikationen, Webbplatsen eller Tjänsterna kommer användaren att "hålla skadeslös" och ersätta Företaget för eventuella anspråk, förluster, kostnader och skulder som uppkommer på grund av eventuella legitima anspråk som en tredje part kan göra på grund av användarens användning eller missbruk av Applikationen, Webbplatsen eller Tjänsterna.


Artikel 11. Ändringar i användaravtalet eller andra villkor
11.1. När Företaget uppdaterar något av villkoren i detta eller andra policydokument kommer Företaget att försöka ge Användaren förvarning genom att publicera ändringen i Applikationen och på Webbplatsen. Det är Användarens ansvar att regelbundet kontrollera dessa villkor.
Om Företaget med rimlighet tror att en ändring sannolikt kommer att medföra en väsentlig nackdel för Användaren kommer Företaget att försöka meddela Användaren i förväg. Ändringar i villkoren som: (i) är fördelaktigare för Användaren; (ii) rör nya funktioner för Applikationen, Webbplatsen eller Tjänsterna; (iii) görs av rättsliga eller regleringsmässiga skäl; eller (iv) inte minskar Användarens rättigheter eller ökar Användarens förpliktelser kommer att gälla omedelbart utan förvarning. Om Användaren inte samtycker till ändringarna bör Användaren sluta använda Applikationen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna. Om Användaren fortsätter att använda Applikationen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna efter att någon ändring har meddelats, anses Användaren ha samtyckt till ändringen.

Artikel 12. Om villkoren i detta avtal bryts
12.1. Om Användaren bryter mot dessa villkor eller på annat sätt skapar risker eller möjlig rättslig exponering för Företaget kan Företaget sluta tillhandahålla hela eller delar av Applikationen eller Tjänsterna för Användaren med eller utan förvarning, och Användaren kan förlora sitt konto. I alla sådana fall kommer dessa villkor att upphöra att gälla.
Företaget kan efter eget gottfinnande välja att ignorera det om Användaren bryter mot villkoren, eller Företaget kan efter eget gottfinnande välja att inte verkställa ett särskilt villkor. Dock, även om ett villkor inte verkställs eller ett brott ignoreras, kan Företaget fortfarande välja att verkställa det villkoret eller vidta åtgärder eftersom Användaren bryter mot det eller något annat villkor i framtiden.

Artikel 13. Avstängning eller avlägsnande av konton
12.1. Företaget kan när som helst avstänga eller stänga Användarens konto och prenumeration, med eller utan förvarning, inklusive av följande skäl:
Om Användaren bryter mot dessa villkor eller är i strid med en skyldighet gentemot Företaget, i vilket fall Användaren inte kommer att erbjudas någon återbetalning för någon prenumeration.
Användarens konto är inaktivt under en längre tid.
Företaget avstänger eller avbryter hela eller delar av Tjänsten eller Applikationen.
Misstänkt obehörigt eller bedrägligt användande av Användarens konto.
Oväntade tekniska eller säkerhetsproblem.
När Företaget rimligtvis har möjlighet kommer Användaren att bli meddelad i förväg.